കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tactician+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാക്റ്റിഷൻ
  • നാമം :Noun

   • സമരതന്ത്രജ്ഞന്‍
   • യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞാന്‍
   • യുദ്ധകുശലന്‍
X