കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tactile stimuli+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാക്റ്റിൽ സ്റ്റിമ്യലൈ
  • നാമം :Noun

   • സ്‌പര്‍ശപ്രരണകള്‍
   • ഉത്തേജനങ്ങൾ
X