കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Taction+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • സ്‌പര്‍ശോപലബ്‌ധം
    • നാമം :Noun

      • സ്‌പര്‍ശവിഷയം
X