കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tactlessness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നയരാഹിത്യം
 2. Tactless+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാക്റ്റ്ലസ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നയരഹിതനായ
X