കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tadpole+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാഡ്പോൽ
  • നാമം :Noun

   • വാല്‍മാക്രി
   • തവളക്കുഞ്ഞ്‌
   • ചെറുതലയും വാലുമുളള ശൈശവാവസ്ഥയിലെ തവളക്കുഞ്ഞ്
   • കൊത്തിലുണ്ണി
   • തവളക്കുഞ്ഞ്
X