കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tail piece+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേൽ പീസ്
   • മച്ചിന്റെ തുലാം
  • നാമം :Noun

   • അവസാനതുണ്ട്‌ അനുബന്ധം
 2. Tailpiece+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അവസാനഭാഗം
   • വാലറ്റം
X