കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tail-end+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അവസാനം
   • അന്ത്യപ്രവൃത്തി
  • ക്രിയ :Verb

   • അവസാനം അറുതി വരുത്തുക
  • അവ്യയം :Conjunction

   • അറുതി
X