കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Tailback+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര
      • ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര
X