കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tailgate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേൽഗേറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • കനാല്‍ക്കെട്ടിന്റെ ചുവട്ടിലെ ഓവ്‌
   • വാഹനങ്ങളുടെ പിന്നിലായി മുകളിലേയ്‌ക്കു തുറക്കാവുന്ന വാതില്‍
   • കനാല്‍ക്കെട്ടിന്‍റെ ചുവട്ടിലെ ഓവ്
   • വാഹനങ്ങളുടെ പിന്നിലായി മുകളിലേയ്ക്കു തുറക്കാവുന്ന വാതില്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • മുന്‍പില്‍ പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലായി വാഹനം ഓടിക്കുക
X