കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tailor+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേലർ
  • നാമം :Noun

   • തുന്നല്‍ക്കാരന്‍
   • തയ്യല്‍ക്കാരന്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • തയ്‌ക്കുക
   • അനുകൂലമാക്കുക
 2. Tailors+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേലർസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തയ്‌ക്കുക
   • തയ്യല്‍പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക
 3. Tailor-bird+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ചഞ്ചുസൂചിപ്പക്ഷി
 4. Tailor-made+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • വെളിയില്‍ പോകുമ്പോള്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ധരിക്കുന്ന ഉടയാടയുടെ പ്രത്യേകരീതിയെ കുറിക്കുന്ന
   • ഒരാള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട
 5. Tailoring+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേലറിങ്
  • നാമം :Noun

   • തുന്നല്‍പ്പണി
   • തയ്യല്‍വേല
 6. Tailor made+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേലർ മേഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്‌ നിര്‍മ്മിച്ച
 7. Tailor shop+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേലർ ഷാപ്
  • നാമം :Noun

   • തയ്യല്‍കട
X