കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tailor-made+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • വെളിയില്‍ പോകുമ്പോള്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ധരിക്കുന്ന ഉടയാടയുടെ പ്രത്യേകരീതിയെ കുറിക്കുന്ന
   • ഒരാള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട
 2. Tailor made+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേലർ മേഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്‌ നിര്‍മ്മിച്ച
X