കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tailspin+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേൽസ്പിൻ
  • നാമം :Noun

   • വിമാനത്തിന്റെ മൂക്കു കുത്തിയുള്ള വരവ്‌ (അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്‍)
   • വിമാനത്തിന്‍റെ മൂക്കു കുത്തിയുള്ള വരവ് (അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്‍)
X