കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Taint+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേൻറ്റ്
   • കളങ്കപ്പെടുത്തുക
   • നശിപ്പിക്കുക
  • നാമം :Noun

   • ദൂഷണം
   • മാലിന്യം
   • കെടുതി
   • മാനഹാനി
   • അഴിവ്‌
   • അശുദ്ധി
  • ക്രിയ :Verb

   • ദുഷിപ്പിക്കുക
   • ദുഷിക്കുക
   • ചീയുക
   • കലുഷീകരിക്കുക
   • കറപ്പെടുത്തുക
   • താറടിക്കുക
   • വിഷകരമാക്കുക
 2. Tainted+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേൻറ്റിഡ്
   • കറതട്ടിയ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • കലുഷിതമായ
X