കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക്
  • നാമം :Noun

   • വേണ്ടിവരിക
   • കരുതു
  • ക്രിയ :Verb

   • യോജിക്കുക
   • സ്വീകരിക്കുക
   • ഗ്രഹിക്കുക
   • മനസ്സിലാക്കുക
   • ശേഖരിക്കുക
   • സമാഹരിക്കുക
   • കുറയ്‌ക്കുക
   • വശീകരിക്കുക
   • ഭക്ഷിക്കുക
   • അംഗീകരിക്കുക
   • എടുക്കുക
   • ആകര്‍ഷിക്കുക
   • ചാടിക്കടക്കുക
   • ഓടുക
   • പിടിച്ചടക്കുക
   • പിടിക്കുക
   • സ്വായത്തമാക്കുക
   • ഉപയോഗിക്കുക
   • എഴുതിയെടുക്കുക
   • വാങ്ങുക
   • പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക
   • ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക
   • വിലയ്‌ക്കെടുക്കുക
   • ബാധിതമാകുക
   • പതിവായി വാങ്ങുക
   • ആവശ്യമാകുക
   • ഫലപ്രദമാകുക
   • കമ്മിചെയ്യുക
   • എടുത്തുകളുക
   • കാലമെടുക്കുക
   • തടവില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുക
   • സമയമെടുക്കുക
 2. Take ages+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ഏജസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • കൂടുതല്‍ കാലം വേണ്ടിവരിക
 3. Take a joke+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • സ്വയം കളിയാക്കലിലൂടെ ചിരിപ്പിക്കുക
 4. Take no count of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് നോ കൗൻറ്റ് ഓഫ്
  • ക്രിയ :Verb

   • അവഗണിക്കുക
   • കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക
 5. Take delivery of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ഡിലിവറി ഓഫ്
  • ക്രിയ :Verb

   • സ്വീകരിക്കുക
 6. Take it easy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ഇറ്റ് ഈസി
  • ഉപവാക്യം :Phrase

   • മനസ്സു വിഷമിപ്പിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു നീങ്ങു
 7. Take the edge of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • ദുര്‍ബലമാക്കുക
   • മൂര്‍ച്ചകെടുത്തുക
X