കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take root+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • പ്രബലപ്പെടുക
 2. Take root+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് റൂറ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • നിലവില്‍ വരുക
   • വേരു പിടിക്കുക
   • വളരാന്‍ തുടങ്ങുക
X