കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take a calculated risk+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ക്രിയ :Verb

      • വിശദമായ ആലോചനക്ക്‌ ശേഷം അപകടകരമായ പ്രവര്‍ത്തി ഏറ്റെടുക്കുക
X