കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take a different view+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ക്രിയ :Verb

      • വ്യത്യസ്‌ത സമീപനം കൈക്കൊള്ളുക
      • മറ്റുവിധത്തില്‍ കരുതുക
X