കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take a heavy toll+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • വലിയ കേടുപാട് വരുക
   • വലിയ ദൂരിതം ഉണ്ടാക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • വലിയ തോതില്‍ മരണം വിതക്കുക
X