കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take a poor view of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ക്രിയ :Verb

      • അശുഭദൃഷ്‌ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുക
      • പ്രതികൂലമായി കാണുക
X