കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take a u turn+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • ഒരു അഭിപ്രായത്തില്‍ നിന്ന് സമ്പൂര്‍ണമായി വ്യതിചലിക്കുക
    • നാമം :Noun

      • സമ്പൂര്‍ണ്ണ രാഷ്രീയ പിന്മാറ്റം
X