കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take account of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് അകൗൻറ്റ് ഓഫ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ശ്രദ്ധിക്കുക
X