കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take action+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

      • നടപടി എടുക്കുക
X