കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take advantage of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ആഡ്വാൻറ്റിജ് ഓഫ്
  • ക്രിയ :Verb

   • അവസരം മുതലെടുക്കുക
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അതേപ്പറ്റി അറിയാവുന്നതു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടുറപ്പിച്ചു പറയുന്ന
X