കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take after+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ആഫ്റ്റർ
  • ക്രിയ :Verb

   • ഛായയുണ്ടായിരിക്കുക
   • സാദൃശ്യമുണ്ടായിരിക്കുക
   • രൂപസാദൃശ്യമുണ്ടാവുക
X