കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take as one finds them+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് ആസ് വൻ ഫൈൻഡ്സ് തെമ്
    • ഭാഷാശൈലി :Idiom

      • അതേപടി സ്വീകരിക്കുക
X