കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take back+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ബാക്
  • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

   • പിന്‍വലിക്കുക
   • വാക്കു മടക്കിയെടുക്കുക
   • മുന്‍വരിയിലേക്കു മാറ്റുക
X