കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take care+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് കെർ
    • ക്രിയ :Verb

      • സൂക്ഷിക്കുക
X