കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take care of the penny+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് കെർ ഓഫ് ത പെനി
    • ക്രിയ :Verb

      • ചെറിയ ചെലവുകളില്‍ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക
X