കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take counsel of ones pillow+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് കൗൻസൽ ഓഫ് വൻസ് പിലോ
    • ക്രിയ :Verb

      • തീരുമാനം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കു നീട്ടിവയ്‌ക്കുക
X