കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take effect+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ഇഫെക്റ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • പ്രാവര്‍ത്തികമായിത്തീരുക
   • പ്രാബല്യത്തില്‍വരുക
X