കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take liberties+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് ലിബർറ്റീസ്
    • ക്രിയ :Verb

      • അമിത സ്വാതന്ത്യ്രം എടുക്കുക
X