കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take note of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് നോറ്റ് ഓഫ്
    • ക്രിയ :Verb

      • കണക്കിലെടുക്കുക
X