കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take occasion+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് അകേഷൻ
    • ക്രിയ :Verb

      • സന്ദര്‍ഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
X