1. Take one life on one own hands+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് വൻ ലൈഫ് ആൻ വൻ ഔൻ ഹാൻഡ്സ്
    • ക്രിയ :Verb

      • സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട്‌ പന്താടുക
X