കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take ones life+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് വൻസ് ലൈഫ്
  • നാമം :Noun

   • ജീവിതോത്തേജനം
  • ക്രിയ :Verb

   • ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക
X