കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take ones name off the book+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് വൻസ് നേമ് ഓഫ് ത ബുക്
    • ക്രിയ :Verb

      • അംഗമല്ലാതായിത്തീരുക
X