കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take part in+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് പാർറ്റ് ഇൻ
  • ക്രിയ :Verb

   • സഹായിക്കുക
   • പങ്കെടുക്കുക
X