കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take part with+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് പാർറ്റ് വിത്
  • നാമം :Noun

   • കക്ഷി
  • ക്രിയ :Verb

   • കക്ഷി ചേരുക
X