കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take persons measure+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് പർസൻസ് മെഷർ
  • ക്രിയ :Verb

   • ആളുടെ അളവെടുക്കുക
   • കഴിവും സ്വഭാവവും മറ്റും അളക്കുക
X