കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take the liberty to do+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് ത ലിബർറ്റി റ്റൂ ഡൂ
  • ക്രിയ :Verb

   • മുതിരുക
   • ചെയ്യാന്‍ ധൈര്യപ്പെടുക
X