കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Take to ones legs+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റേക് റ്റൂ വൻസ് ലെഗ്സ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ഓടിപ്പോകുക
X