കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ക്ഷമിക്കുക

നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച "take words out of persons mouth" എന്ന പദത്തിന്റെ അര്ത്ഥം കണ്ടെത്താനായില്ല. സാധ്യമെങ്കില്‍, ദയവായി നിഘണ്ടുവില്‍ ചേര്‍ക്കുക.