കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. To take measures+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റൂ റ്റേക് മെഷർസ്
    • ക്രിയ :Verb

      • നടപടികളെടുക്കുക
X