കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Trailing+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റ്റേലിങ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പടരുന്ന
 2. Trail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റ്റേൽ
   • വനപഥം
   • വലിച്ചിഴയ്ക്കുക
   • സായാസം ചലിക്കുക
   • കാല്പാടു നോക്കിപ്പോകുക
  • നാമം :Noun

   • അടയാളം
   • തുടരുക
   • ചിഹ്നം
   • ചവിട്ടടി
   • കാലടിപ്പാത
   • നടത്താര
  • ക്രിയ :Verb

   • വേട്ടയാടുക
   • പടര്‍ന്നു കയറുക
   • വലിച്ചിഴയ്‌ക്കുക
   • പിന്നിലാവുക
   • പരാജയപ്പെടുക
   • പിന്നാലെ പോവുക
   • ചവിട്ടടിനോക്കി പിന്തുടരുക
   • ഇഴച്ചുവലിക്കുക
   • പന്തലിക്കുക
   • തോല്‍ക്കുക
   • പടരുക
   • പിന്നിലായിപ്പോവുക
 3. Trailing edge+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റ്റേലിങ് എജ്
  • നാമം :Noun

   • എയിറോപ്ലേയ്‌നിലെ ചിറകിന്‍രെ പൃഷ്‌ഠഭാഗവസാനം
 4. Trailing wheel+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റ്റേലിങ് വീൽ
  • നാമം :Noun

   • വണ്ടിയുടെ പിന്‍ചക്രം
 5. Hot on the trail of+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഹാറ്റ് ആൻ ത റ്റ്റേൽ ഓഫ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തൊട്ടുപുറകില്‍ പിന്തുടരുക
 6. Be on trail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബി ആൻ റ്റ്റേൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുക
 7. Trail away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റ്റേൽ അവേ
  • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

   • ശബ്‌ദം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരിക
   • ശബ്ദം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരിക
X