കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Twist the lions tail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റ്വിസ്റ്റ് ത ലൈൻസ് റ്റേൽ
    • ക്രിയ :Verb

      • ധിക്കരിക്കുക
X