കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Twofold+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൂഫോൽഡ്
   • ഇരട്ടിച്ച്‌
  • നാമം :Noun

   • ഇരട്ട
   • രണ്ടിരട്ടി
   • ഇരുമടങ്ങ്‌
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഇരട്ട
   • ഇരട്ടിപ്പായ
   • ഇരു
   • രണ്ടുമടങ്ങായി
   • രണ്ടുമടങ്ങ്
   • ഇരുമടങ്ങ്
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • ഇരട്ടിയായി
   • രണ്ടുമടങ്ങ്‌
 2. Two-fold+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഇരട്ടമടക്കുള്ള
X