കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Twosome+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൂസമ്
  • നാമം :Noun

   • ജോടി
   • ഇണകള്‍
   • ഇരുവര്‍
X