കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Tycoon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൈകൂൻ
  • നാമം :Noun

   • പ്രമുഖ വ്യവസായി
   • വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍
   • പ്രമുഖ നേതാവ്‌
   • പ്രമുഖ നേതാവ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പ്രമുഖ വ്യവസായി
X