കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. The young+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ത യങ്
  • നാമം :Noun

   • യുവാക്കള്‍
 2. The masses+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ത മാസസ്
  • നാമം :Noun

   • സാമാന്യജനം
 3. Tameness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ഇണക്കം
   • വിധേയത്വം
   • മെരുക്കം
 4. Tannage+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ഊറയ്‌ക്കിടല്‍
  • നാമം :Noun

   • വെയില്‍ തട്ടിയതില്‍ നിന്നുള്ള ത്വക്കിന്റെ കപിലനിറം
   • പതം വരുത്തല്‍
 5. Tanning+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാനിങ്
   • ഊറയ്‌ക്കിടല്‍
 6. Tang+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാങ്
   • ദുസ്വാദ്‌
   • മണിച്ചല്‍
   • ഉച്ചത്തിലുളള നാസസ്വരം
   • മുഴക്കശബ്ദം
  • നാമം :Noun

   • കിലുക്കം
   • അരുചി
   • കാരം
   • ചുവ
   • മുഴക്കശബ്‌ദം
   • ദുസ്സ്വാദ്‌
   • ഉച്ചത്തിലുള്ള നാസസ്വരം
   • ദുസ്സ്വാദ്
  • ക്രിയ :Verb

   • ഉറക്കെ ശബ്‌ദിക്കുക
   • മുഴങ്ങുക
   • ദുസ്വാദ്
 7. Tank+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റാങ്ക്
   • കുട്ടകം
  • നാമം :Noun

   • തടാകം
   • ടാങ്ക്‌
   • കുളം
   • തൊട്ടി
   • പശുതൊട്ടി
   • വലിയ പാത്രം
   • പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടിത്തകര്‍ത്തു തവിടാക്കിക്കടന്നുപോകുന്ന യന്ത്രം
   • തൊട്ടി
   • തോക്ക്‌ ഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധ വാഹനം
   • ടാങ്ക്
   • തോക്ക് ഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധ വാഹനം
  • ക്രിയ :Verb

   • ടാങ്കില്‍ നിറയ്‌ക്കുക
 8. Teenage+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റീനേജ്
  • നാമം :Noun

   • കൗമാരപ്രായം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • 13 മുതല്‍ 19 വരെ പ്രായമുള്ള
X