കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Tying together+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    റ്റൈിങ് റ്റഗെതർ
    • നാമം :Noun

      • ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിക്കെട്ടല്‍
X